Zaznacz stronę

Sprawiedliwość dla Mary Wagner

Petycja została zakończona.

Data końcowa: Sep 12, 2017

Zebrane podpisy: 31832

31,832 podpisy/ów

Sprawiedliwość dla Mary Wagner

Znana kanadyjska obrończyni życia Mary Wagner została uznana winną utrudniania prowadzenia działalności gospodarczej tzw. „kliniki” aborcyjnej. Została aresztowana po tym jak namawiała kobiety do odstąpienia od aborcji i oferowała im pomoc. Prokurator domaga się dla niej 18 miesięcy więzienia. Dokładna wysokość kary zostanie ogłoszona 12 września. Możesz na to wpłynąć! Sędzia prowadzący sprawę pozwolił Mary przedłożyć listy od swoich sympatyków i przyjaciół, które wyrażają pozytywne opinie na jej temat. Dlatego podpisz petycję, której treść w języku angielskim zostanie w Twoim imieniu wysłana na adres e-mail sędziego Erica R. Libmana. Czasu jest bardzo mało!


Szanowny Panie Sędzio,

Zwracam się do Pana w związku z postępowaniem w sprawie Mary Wagner dotyczącej utrudniania działalności gospodarczej tzw. klinik aborcyjnych. Sam zarzut wydaje się całkowitym nieporozumieniem wobec faktu, jakim jest prawdziwy cel jej działalności – walkę o życie dzieci.

Podczas pobytu w Polsce w roku 2014 i 2016 dowiedziałem/dowiedziałam się, że motywem jej działania jest głębokie przekonanie, iż życie ludzkie zaczyna się od poczęcia, a w efekcie aborcja skutkuje śmiercią człowieka. Co ważne, Mary nie opiera swojego przekonania na emocjach, czy światopoglądzie, lecz jako osoba wykształcona odwołuje się do aktualnej wiedzy medycznej.

Wiedza, to nie tylko przywilej. To także obowiązek do dzielenia się nią, w szczególności jeżeli dotyczy ona informacji mających wpływ na życie człowieka. W konsekwencji, Mary Wagner czuje się zobowiązana do występowania w obronie nienarodzonych dzieci, mając świadomość tego, że często brak informacji, a nie zła wola stanowią dla nich śmiertelne zagrożenie. To poczucie odpowiedzialności wynika z głębokiej empatii i życzliwości, jaką Mary Wagner żywi do wszystkich ludzi, również tych, którzy mają odmienne przekonania, a nawet ją prześladują. Świadczy o tym chociażby fakt, że podejmowane przez Mary Wagner działania mają charakter wyłącznie pokojowy. Nie stosuje ona przemocy, ani jej nie pochwala.

Mary Wagner to osoba pokorna i skromna. Mary jest sumieniem naszych czasów. Występuje w obronie tych, którzy sami bronić się nie mogą. Zniesienie niewolnictwa w wieku XIX, a także rasistowskich przepisów w wieku XX, było możliwe dzięki zaangażowaniu wielu ludzi sumienia, którzy sprzeciwiali się obowiązującym regulacjom prawnym. Dzisiaj są dla nas niekwestionowanymi bohaterami, którzy odważyli się postawić prawdę i zasady moralne ponad niesprawiedliwe prawo.

Szanowny Panie Sędzio, dziękuję bardzo, że zezwolił Pan na przesyłanie opinii w sprawie Mary Wagner. Mam nadzieję, że wydając wyrok, weźmie Pan pod uwagę szlachetne intencje, którymi kierowała się Mary Wagner, pokojowy charakter jej działań, szacunek dla wartości moralnych, które ukształtowały naszą cywilizację, a także treść łacińskiej paremii: lex iniustissima non est lex.

Wersja angielska (zostanie wysłana)

Dear Justice Libman,

I would like to address you with some considerations regarding the case of Mary Wagner concerning causing mischief in so called abortion clinics. The charge seems to me to be fundamentally flawed with regard to the fact that the real objective of her activity is to save children’s lives.

During her stay in Poland in 2014 and 2016 I found out that motivation for her actions stems from a deep conviction that human life starts at conception, and as the result abortion is taking a human life. It is important to note that Mary’s  opinion is not based on emotions or belief but are strongly backed by the current state of medical research.

Knowledge is not only a privilege. It is also an obligation of sharing it, especially when it involves information which impacts human’s life. As a result, It is imperative for Mary to stand for defense of prenatal children. She knows that often not ill will but  lack of information poses a lethal threat. This sense of responsibility originates from a sincere empathy and kindness Mary Wagner has for all people, including those who have different beliefs, or even persecute her.  This is demonstrated by the fact that Mary’s actions are peaceful. She has never used or in any way approved of any way of violence.

Mary Wagner is humble and modest person. Mary is the conscience of our time.  She defends those who cannot defend themselves.  The abolition of slavery in the nineteenth century, as well as of racist regulations in the twentieth century, was made possible thanks to the involvement of many men and women of conscience who challenged the legal regulations then in force. Today, to us they are the unquestioned heroes who dared to place the truth and moral principles above unjust law.

Honorable Justice, I thank you very much for allowing writing reference letters. I hope that in issuing the sentence in this case you will take into consideration Mary’s noble intentions, the peaceful nature of her actions, her respect for the moral values that shaped our civilization and content of Roman law maxim: lex iniustissima non est lex.

Yours sincerely,